fbpx

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO E-SHOPU

WWW.MAMAVIS.SK

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mamavis.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka/spotrebiteľa) na strane druhej.

 • Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a/ Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim – účastníkmi kúpnej zmluvy.

b/ VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky tohto internetového obchodu.

c/ Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po svojej registrácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

d/ Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

e/ Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mamavis.sk je Ing. Erika Vávrová, s miestom podnikania J. Kalinčiaka 1826/37, 960 01 Zvolen, IČO: 33 278 628, DIČ: 1033081632, podnikateľka vedená Okresným úradom Zvolen, číslo živnostenského registra: 611-3249. Predávajúci nie je platcom DPH.

f/ Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

g/ Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie objednávka kupujúceho, ktorá predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 • Objednanie tovaru a návrh kúpnej zmluvy

a/ Objednávky sa prijímajú výhradne prostredníctvom e-shopu alebo e-mailom.

b/ Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

c/ Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a za záväzné. Samotná objednávka nadobúda platnosť vyplnením elektronickej objednávky prostredníctvom tohto internetového obchodu a jej následným záväzným potvrdením. Kupujúci odoslaním a potvrdením objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a neskorších dodatkoch v platnom znení.

d/ Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného prijatia objednávky v systéme. Prijatie objednávky (alebo jej časti) je potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka v stave „Prijatá“ je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

e/ Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

f/ Potrebné údaje kupujúceho k zrealizovaniu objednávky sú:

Pre osobu – nepodnikateľ:

– Meno a Priezvisko

– Adresa – Ulica, Číslo, Mesto, PSČ

– E-mail

– Telefonický kontakt

Pre osobu – podnikateľ:

– Obchodné meno

– IČO

– DIČ

– Adresa sídla – Ulica, Číslo, Mesto, PSČ

– E-mail

– Telefonický kontakt

 • Storno objednávky

a/ Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným e-mailom od predávajúceho o zmene stavu objednávky na „Prijatá“ (spravidla do 24 hodín od odoslania objednávky) má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 30 pracovných dní. V prípade stornovania prijatej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

b/ Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– v prípade objednávky so stanovenou úhradou za objednaný tovar vopred po uplynutí 10 dní od objednávky tovaru kupujúcim, pokiaľ nebol tento zo strany kupujúceho do tejto doby uhradený

– v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.b.

b/ Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4a/, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

» Písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí (možno použiť formulár na odstúpenie od zmluvy).

» Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

– tovar musí byť nepoškodený, jednotlivé produkty neotvorené a nepoužité

– tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

– spolu s tovarom zašlite doklad o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar je potrebné zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nie sú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nie je možné akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Tlačivá na odstúpenie od zmluvy je možné si stiahnuť tu:  „Poučenie“  a  „Vzorový formulár

 

 • Cenové a platobné podmienky

a/ Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

b/ Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

c/ Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

d/ Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Pri dodaní tovaru na dobierku poštovému doručovateľovi alebo na pošte. Na dobierku je možné objednávať tovar do výšky maximálne 50 €.
 • Vopred bankovým prevodom na účet č. IBAN: CZ88 0300 0000 0003 1149 1791, BIC/SWIFT: CEKOCZPP – po prijatí objednávky je kupujúcemu zaslané číslo účtu predávajúceho a variabilný symbol. Za tovar sa zaplatí vopred na bankový účet predávajúceho. Po prijatí platby je tovar odoslaný. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 10 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.
 • V hotovosti pri osobnom odbere
 1. Poštovné a balné

a/ Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

Cena poštovného a balného sa určuje nasledovne:

Spôsob platbySpôsob dopravyPoplatok v EUR
Bankový prevodZásilkovna3,80
GLS8,00
nad 80 €0
DobierkaZásilkovna4,52
GLS8,72
nad 80 €0

 

Nákup tovaru v hodnote nad 80 € – poštovné zdarma

b/ Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.  Poštovné a balné zdarma pri nákupe nad 100 EUR platí len pre zásielky na území Slovenska.

 • Dodacie podmienky

a/ Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 2 do 21 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Cena produktov je navýšená o prepravný a manipulačný poplatok, v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia.

b/ Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru a dodací list.

c/ Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

d/ Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného /e-mailom/ odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 • Záruka, reklamácia a podmienky vrátenia tovaru

Záručné podmienky, reklamácie a podmienky vrátenia tovaru upravuje Reklamačný poriadok.

 

 • Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, údaje, ktoré kupujúci uvádza pri nákupe cez internet podliehajú tomuto zákonu.

Vaše osobné údaje, ktoré nám pri registrácii poskytnete nezverejníme a neposkytneme žiadnej tretej strane s výnimkou prípadov, kde nám to nariaďuje zákon. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Pre Vašu registráciu a dodanie Vami objednaného tovaru požadujeme od Vás nasledovné údaje:

meno a priezvisko príp. názov firmy

úplná adresa dodania

telefónne číslo, e-mailová adresa

prihlasovacie meno a heslo

Za zneužitie prístupových údajov treťou osobou nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 •  Záverečné ustanovenia

a/ Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť  VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny vo VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b/ Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.2.2018.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im  a v celom rozsahu s nimi súhlasí.